""" قرار است به کوری چشمِ دشمن، یارانه صد هزار تومان شود؛ """

خدا را شکر،

ولیِّ نعمت خداوند است نه آدمی.