فلک به کج نازی های ات ساخته ام!

مدارا می کنم با غمزه های کاری ات

عمر من همان آبی است که معشوق بر کف نهاد و بر زمین ریخت؛

گوشوارِ زمان چه می داند من کیستم؛

""" من همان زمینم که لاله روی شهیرم. """