یک بار از مادرش سؤال کردم،

آیا افسانه مرا دوست دارد؟

گفت:

نمی دانم،

ولی تا دلت بخواهد، اُسطوره شناس در صفِ اَفسانه ی من نشسته اند.