کاسه ی شیر را به دست می گیرم

و به یادِ علی(ع)،

به کوچه های شهرِ غُربت پا می نهم

می خواهم

به همه ی کودکانِ وطنم،

مهربانی هدیه بدهم.