""""""

مواضع دشمن را بمباران کرده اند

چند زیبا رو،

که برای شناسایی منطقه بیرون رفته بودند. 

""""""