امروز عقرب کُشتیم؛

- مادرم کُشت -

"" سعادتمند کلمه ی غریبی است ""

فکرِ آدم،

به پرواز عادت دارد

چه موشک های که پرتاپ نمی کند

و چه قصایدی که در مدحِ دیگران نمی سُراید

این فرجامِ شکست نیست

که اگر می بود مادام کوری هرگز سُراغ اکتشاف نمی رفت

کافی است

کور از خدا چه می خواهد؟

دو چشم بینا.