تو را به آغوش می کشانم

بدون آنکه سؤال کنم

در آخرین قرارمان،

چرا سرگرم عقربه های ساعت بودی؟