""" زورقِ آرزو شکسته است

سالیانِ سال است

ما فاتحانِ بی کشوریم

هیاهوی اِفتخار،

در کدام پرچم می پیچد؟

سکنه ی این کشتی،

طوطیانِ سخنگو نیستند. """