""هر وقت،

به غیرِ تو فکر می کنم

آرزوهایم بُن بَست می شود. ""