""" 

هراسان از هر سو،

می رَمد

روزنِ اُمید،

بی شک

قایقی که ساخته ام

دیشب با باد رفته است.

 """