کجا بروم

تمام شاعران توشه های خود را بستند و رفتند

من ماندم و یک آه

در بغل،

 همچون خاکسترِ مردگان که در دیاری غریب سوخته است.