بغض می کنم

نگاه به آسمان می کنم

""" دلم تنگ است """

من در کُنجی فراموش شده خواب می بینم:

""" آن قصه های عاشقانه کجا رفتند؟ """

گویی شیطان با صدایی خسته گوید:

رفتند، رفتند، رفتند ....