امشب

به یادِ حافظ 

برون آی

ای طلعتِ فرخنده پی!

که نقشِ یارم در خیال آمد

آن جامِ زُجاجی در کفم نِه

که رغبتِ ایزدی به پیام آمد

""" عروسِ این دلقکِ پیر ناقه ی صالح نبوده و نیست

خیال دوست باید تا حل این مشکل نماید. """