باران،

"" این ذوقِ شاعرانه هم بیکار است ""

خواستم بنویسم:

باران می بارد؛

در این گرمای طاقت فرسا

خوزستان بارانش کُجا بود!

عزیزم!

دلم خوش است

تو گاه و بی گاه بارانی ام می کنی.