عزیزم،

راستی

مشق هایم را نوشتم

""" اولین کلمه،

اسمِ تو بود. """