کاشکی

از پنجره ی خانه تان

به کفِ خیابان نگاه می کردی!

من آن مورچه ام

که در سنگفرشِ آرزوهایت حقیر جلوه می کنم.