تو در اِمتداد کُدام جنگ خودمختار شده ای؟

جزیره ای سرگردان،

در اُقیانوسِ ناآرام عشق؛

هر کشتی ای که به سویت روانه کرده ام

در گره ی پیشانی ات غرق می شود.