انقلاب ثانیه ها 

به گوشم آشناست

هجوم زمان به عمر من؛

من در کُنجی فراموش شده خواب می بینم

""" آیا آن غنچه ها را چیدم

آیا آن گُل ها را بویدم

""" آیا آن دوستی ها را دیدم؟

کجا نفس می کشد آن گیاهِ وحشی

که در ظلمتِ غم های من افسانه می سُراید؟

چه نابهنگام

.بارور شد نگاهِ عزیز برادر در سوگِ برادر