از آدم ها،

دلم می گیرد

آنانی که با خنده هایت می خندند

و با گریه هایت می گریند

چقدر کمند!