عزیزم قبرس آمد!

باورت کرده ام؛

من کودکِ درونم را شناخته ام؛

قیمت مای بِیبی (my baby) در بازار چقدر است؟

"" سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ ""

بله وقتِ زایمان است.