""" آدمِ گُم، همه چیز را گُم می کند؛ """

در دنیای کودکانه، یک روز با دوستان رفتیم هندوانه بدزدیم؛

حکایتِ این روزِ بشر است؛

گُم شد، تمام آرزوهای بشر گُم شد؛

بُغض می کنم، چرا زن گُم شد، چرا مرد گُم شد؟

 زن حرف مرد می گوید، مرد حرف زن می گوید؛

زنانه مردِ ما، دیگر با بالش و خواب جمله می بندد؛

""" گُم شد، تمام آرزوهای بشر گُم شد. """