یکی خواست لطیفه بگوید،

گفت:

""" یکی آمد و رد شد؛ """

زندگی یک لطیفه ی ساده است؛

به همین سادگی:

                   یکی آمد و رد شد.