ارباب می گوید:

خدایا ما را بُکش!

""" در این طرب من خواننده ی مجلسی نیستم."""