سلام!

ایجاد موضوعِ جدید،

هیچ موضوعی جدید نیست،

در این دنیا، هیچ چیزِ جدیدی نیست،