""" مرد، شوهر می کند

زن، زن می گیرد؛ """

آخر تمدن چه شد؟

مرد، زن شد

زن، مرد شد

ببخشید دیگر نوشتنم نمی آید، باید بروم ماتیک بزنم.