"" خائن نیستم!

یعنی وطن فروش نیستم؛ ""

عجب هندوانه های شیرینی!

دیروز تره بار بود،

فیلمِ گرگم به هوا اِکران شده بود،

بازیگرِ معرکه، حضرت آیة الله محمد رضا دامت برکاته بود،

سفر اروپا شاید رفته ای، همه می روند،

شاید من هم شیطان گازم بگیرد و بروم؛

این زوزه ها حاصلِ شکم سیری است

- با طنابِ همسایه به چاه می رود -

"" جهازِ شیشه ای شکستنی است

سر من هم می شکند ""

این چفیه های سوخته، بسیجی نیستند؛

من شیرینی عیدم را خورده ام، آیا شما هم خورده اید؟