عاشقانه ام نمی آید؛

لبِ تو، دیشب تمام عاشقانه هایم را چید.