با دلی گرم و مملو از عشق به تو پیام می دهم:

همسرِ عزیزم دوستت دارم.