ما هر سال به تجدیدِ خاطرات نیازمندیم

خاطراتِ عزادارِ من!

اِمسال، لباسِ سیاه نمی خرم

به جای آن،

با کمالِ اِحترام،

کینه ی سیاه می فروشم.