پدرش جنگجو بود

سردارِ جنگ

مردِ حرف های سخت

و میدان های ستُرگ

روحت شاد و یادت گرامی باد

ای دلاور بسیجی!

«در عجبم

که با این چُثه ی کوچک،

چگونه یک ارتشِ تا دندان مُسلح را به زانو در آورده ای؟»