به بیدارباشِ تاریخ اُمیدی نیست

که اگر بود

چنگیز،

ناپلئون،

هیتلر،

موسولینی،

استالین؛

همگی این ها در آماده باشِ خود، چُرتی نمی شدند.

""" یک قُل دو قُل بازی کردن،

رسمِ ناخوشایندِ خلقت است

که این بازی آدابش از دستِ ما خارج است

باید چاله ها را با تیله ها پُر کرد

آدابِ ما این است. """