آقای محترم،

آسایشگاه را درست کردیم

مبارک باشد

مبارک باشد.